Help Cultivate The Alchemical Garden: An Edible Garden and Art Park at Newburyport’s Rail Trail

The Alchemical Garden site February 2010

GAL is turning a desolate  field of weeds into a visually compelling garden that will educate and engage the community for years to come. Located on a 160 x 25 site near the south entrance  of  Newburyports Clipper City Rail Trail, the Alchemical Garden is a richly layered evolving art and horticulture experience  that is accessible on many different levels to the public.

Alchemical Garden Plot plan

Alchemical Garden is designed to become a model for a sustainable, interactive public garden through the use of symbiotic, low maintenance plantings and recycled materials.

The ancient discipline of Alchemy marries art and science and is famously known for transforming a common material into gold.  The Alchemical Garden will lead the community to transform on a number of levels :

Alchemical Garden with Spring Wheat "Crop Circles" June, 2011

BUILD COMMUNITY:  The Garden creates a gathering space for individuals to form a more intimate relationship with their community.  The space is designed with visual features and seating areas to compel passers-by to pause, reflect, and have a multi-sensory interactive experience ( sight, smell, touch, taste, smell) with the garden and the community.

Read the rest of this entry

W Banku BG BNP Paribas trwa IV subskrypcja lokaty inwestycyjnej. Zysk klienta moe wyn

Auta dostawcze używane

W Banku BG BNP Paribas trwa IV subskrypcja lokaty inwestycyjnej. Zysk klienta moe wynie do 5,22 proc. w skali 18 miesicy w przypadku, gdy we wszystkich obserwacjach oba wskaniki bd znajdoway si w wyznaczonych przedziaach.

Nowa propozycja to 18 miesiczna lokata, ktrej oprocentowanie jest uzalenione od wskanikw: stawki referencyjnej WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Okres lokacyjny rozpoczyna si 30 wrzenia 2015 r., a obserwacje wskanikw bd prowadzone co miesic w okresie od 28 padziernika 2015 r. do 28 marca 2017 r. 

 

- Utrzymujca si od wielu miesicy deflacja ogranicza ryzyko wzrostu stp procentowych przez Rad Polityki Pieninej w nadchodzcych miesicach, co ma wpyw na notowania WIBOR 3M. Stabilizacja tego wskanika wraz z nisk zmiennoci EURIBOR 3M daj szans na osignicie atrakcyjnej stopy zwrotu ze strategii wykorzystanej w lokacie inwestycyjnej powiedzia Andrzej Budasz, dyrektor Dep. Produktw Detalicznych w Banku BG BNP Paribas.

 

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 z. Bank nie pobiera opat zwizanych z obsug lokaty, a take gwarantuj 100 proc. ochron wpaconego kapitau przez cay okres lokacyjny. Z oferty banku mona skorzysta do 29 wrzenia 2015 r. w oddziaach Banku BG BNP Paribas.

rdo: Bank BG BNP Paribas

Motoryzacyjne ogoszenia

Sektor zarzdzania informacj kredytow wkracza w now faz dojrzaoci biznesowej w Po

Ogłoszenia motoryzacja

Sektor zarzdzania informacj kredytow wkracza w now faz dojrzaoci biznesowej w Polsce. Sta si ju nie tylko dostawc negatywnej informacji, ostrzegajc w ten sposb kolejnych kredytodawcw przed nadmiernym ryzykiem otworzenia dla aplikujcego o kredyt nowego zobowizania, kiedy ten aplikujcy sta si ju tzw. zym kredytobiorc. Dowodz tego praktyki wsppracy z BIG-ami sektora poyczkowego. Pomimo silnej walki konkurencyjnej o klienta pomidzy firmami sektora poyczkowego, staje si on liderem w dostarczaniu informacji pozytywnej.

Spord ok. 1 miliona 300 tysicy informacji gospodarczych przekazanych przez firmy poyczkowe do bazy danych BIG Infomonitor, blisko 1 milion stanowi informacje o charakterze pozytywnym. Dziki nim klienci tych instytucji mog budowa swoj wiarygodno patnicz jako rzetelni poyczkobiorcy. Jak dotd to jedyny sektor nie tylko rynku finansowego, ale caej gospodarki, ktry przywizuje tak znaczc wag do wykorzystywania zewntrznych baz danych do wzmacniania relacji z klientami w oparciu o tzw. informacje pozytywne.

 

Jak wane to zjawisko, potwierdza analiza wnioskw z raportu Rynek rejestrw kredytowych w Polsce. Dowiadczenia, aktualna sytuacja i perspektywy1, zrealizowanego na zlecenie KPF. Informacja pozytywna ma fundamentalne znaczenie dla oceny ryzyka kredytowego. Jej brak powoduje wzrost nietrafionych decyzji o 62%. To jest ekonomiczna podstawa faktu, i wreszcie, cena rynkowa raportu z informacj pozytywn, oferowanych przez rejestry kredytowe jest wysza ni raportw z informacj negatywn. Wedug raportu, analizujcego dane z dziesiciu krajw Unii Europejskiej (Dania, Belgia, Szwecja, Austria, Wielka Brytania, Wochy, Niemcy, Irlandia, Portugalia, Holandia przecitnie ponad dwukrotnie drosza.

 

EDYTA SZYMCZAK Prezes Zarzdu Rejestr Dunikw ERIF BIG S.A.

- Dane pozytywne poczone z informacj negatywn pozwalaj lepiej szacowa ryzyko kredytowe, kontrolowa wspczynniki akceptacji aplikacji kredytowych, ogranicza koszty transakcyjne. W zwizku z tym jest to, z punktu widzenia poyczkodawcw bardzo podany kierunek, bo dziki temu narzdziu s w stanie odrni klientw z trudnociami w spacie zobowiza od tych, ktrzy robi to w sposb odpowiedzialny.

SAWOMIR GRZELCZAK Wiceprezes Zarzdu BIG Infomonitor

- Wiele osb z brany poyczkowej posiada dowiadczenie, zdobyte w bankowoci. Dlatego zdaj sobie spraw z tego, e stworzenie sprawnego systemu wymiany informacji przyniesie korzyci zarwno im, jak i aplikujcym o poyczk. Wszak udzielenie jej osobie o niskiej zdolnoci kredytowej grozi wpdzeniem jej w spiral zaduenia. Aktywnie uczestniczc w systemie wymiany informacji, podmioty niebankowe to ryzyko minimalizuj.

JAKUB OBARZANEK Krajowy Rejestr Dugw BIG S.A.

- Przekazywanie informacji pozytywnych, czyli raportowanie danych o rzetelnych klientach, przez wiele lat przedsibiorcy postrzegali jako odkrywanie kart przed konkurencj. Natomiast firmom poyczkowym zaczo zalee, eby zmieni nieprawdziwy wizerunek brany, obsugujcej tylko ze portfele klientw. Okazuje si bowiem, e jest wrcz odwrotnie: nie tylko poyczaj klientom o wysokim scoringu, ale udowadniaj te, e z duej liczby wnioskw s w stanie wyuska tych poyczkobiorcw, z ktrymi mona dugofalowo wsppracowa. Skala przekazywanych do BIG-w informacji pozytywnych pokazuje, e podmioty pozabankowe dostarczaj klientw wysokiej

jakoci, a zarazem takich, ktrzy nawizuj dopiero relacje z sektorem finansowym. Jako tacy czsto nie maj historii kredytowej, w zwizku z czym ich szanse na uzyskanie kredytu bankowego s mniejsze.

DARIUSZ SZAFRASKI Prezes Zarzdu Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.

- Wiedza o terminowym wywizywaniu si z zobowiza to istotny element oceny zdolnoci kredytowej. Na wspdzieleniu jej zaley nie tylko poyczkodawcom, ale take ich klientom, ktrzy zgadzajc si na ujawnianie pozytywnych danych w biurach informacji gospodarczej, kreuj swj wizerunek wiarygodnego patnika. Dziki temu otrzymuj dostp do wikszej i korzystniejszej palety ofert. Naley jednoczenie pamita, e potwierdzanie dokonanych transakcji to tylko jedna z postaci informacji pozytywnej. Jak wskazuje dowiadczenie Zarzdu KBIG w tworzeniu biur danych gospodarczych w krajach europejskich, na wiarygodn ocen wpywaj np. rwnie znajomo przez biuro adresu i okresu zamieszkania poyczkobiorcy, faktu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, czy zatrudnienia w stabilnej firmie.

W kontekcie opisywanego zjawiska niezwykle wany jest fakt, e 92% firm poyczkowych, uczestniczcych w badaniu KPF Sektor firm poyczkowych w Polsce. Lata 2008 2014, przy ocenie wiarygodnoci kredytowej klientw deklaruje korzystanie z zewntrznych baz danych i systemw scoringowych, sucych badaniu zdolnoci kredytowej. Dostarczanie informacji pozytywnej cho niezwykle cenne i godne polecenia jako standardowa praktyka instytucji poyczkowych, dopiero w poczeniu z informacj negatywn moe da kompleksowy zakres danych do wykorzystania w procesie oceny zdolnoci kredytowej/poyczkowej.

 

Potwierdza to rosncy udzia wzgldny odmw udzielenia poyczki, jakie KPF notuje w systematycznie prowadzonych badaniach. Odsetek odmw udzielenia poyczki wynis wrd badanych podmiotw w 2014 rednio 53,3%. To oznacza kolejny wzrost skali tego zjawiska. W porwnaniu z rokiem 2013 jest to wzrost o 4% (wzgldny wzrost o okoo 10%, kiedy to ksztatowa si na poziomie 49,4%.

 

Natomiast wsppraca z BIG to nie tylko moliwo zweryfikowania typowej informacji kredytowej, wynikajcej z zawartej umowy kredytowej. Z punktu widzenia kredytodawcw, nie tyko bankw, ale i instytucji kredytowych, nie mniej istotna ni typowa informacja kredytowa jest informacja o tym, e potencjalny poyczkobiorca jest dunikiem wsplnoty mieszkaniowej czy dostawcy energii. To wynika z systematycznej obserwacji priorytetw spat zobowiza przez gospodarstwa domowe.

 

Korzystanie z zewntrznych baz danych stao si ju standardem w praktyce biznesowej instytucji poyczkowych, zrzeszonych w Konferencji Przedsibiorstw Finansowych. Dziki wiadomie uksztatowanym przez sektor poyczkowy i BIGi praktyce procesu kredytowego, system weryfikacji wiarygodnoci sta si bardziej efektywny. Pomimo pozytywnych zjawisk, obserwowanych we wsppracy sektora instytucji poyczkowych i BIG-w, potrzeba jest wczania si w ten proces wszystkich praktykw sektora poyczkowego, nie tylko instytucji zrzeszonych w organizacjach samorzdowych. W ten sposb zintegrowane dziaania sektora bankowego i niebankowego mog obniy koszty transakcyjne rynku finansowego. Jak to jest potrzebne pokazuj z jednej strony badania KPF, ujawniajce w znacznym stopniu lekcewace postawy kredytobiorcw w Polsce co do obowizkw terminowego wywizywania si z zobowiza kredytowych. Z drugiej strony, wydaje si, e brak jest rwnie penej wiadomoci i jednak wystarczajcej woli po stronie regulatora, by erozj instytucji spoecznych, jak chociaby ta o lojalnym wywizywaniu si z zobowiza, zastpowa w coraz wikszym stopniu instytucjami prawnymi, jak chociaby systematycznym powikszaniem zakresu przedmiotowego i podmiotowego BIG-w- podsumowuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

 

rdo: KPF

Samochody ogoszenia

Niecodzienna wystawa fotografii, warsztaty i spotkania ze specjalistami to tylko niekt

Auta dostawcze używane

Niecodzienna wystawa fotografii, warsztaty i spotkania ze specjalistami to tylko niektre zaplanowane w 2015 roku przez Provident Polska dziaania w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczestwa i Zdrowia w Pracy.

Kampania pod hasem Stres w pracy? Nie, dzikuj! organizowana jest w 30 krajach europejskich. Jej celem jest budowanie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem i zagroeniami psychospoecznymi zwizanymi z prac, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie ze sob nios. Provident Polska zosta oficjalnym partnerem kampanii.

 

Jak wskazuj badania stres jest w Europie drugim najczciej wskazywanym powodem problemw zdrowotnych zwizanych z prac. Dlatego te stale staramy sie poszukiwa rozwiza, ktre poprawiaj komfort naszych pracownikw mwi Monika Kabziska z Biura Bezpieczestwa i Higieny Pracy Provident Polska.

 

W ramach kampanii Provident przez cay 2015 rok zaplanowa szereg dziaa promocyjnych i edukacyjnych. Akcj otworzy wystaw plakatw i fotografii, na ktrej stres i bezpieczestwo pracy w rnych rodowiskach zawodowych zostay zaprezentowane w niecodzienny, a przez to dajcy do mylenia sposb. Na pocztku nowego roku kady pracownik otrzyma zestaw materiaw informacyjnych, wspierajcy radzenie sobie ze stresem. W kolejnych miesicach zaplanowano organizacj szeregu prelekcji i szkole prowadzonych przez zewntrznych psychologw i trenerw. Pracownicy bd mieli take w kadym momencie dostp do dodatkowych materiaw poprzez sie intranet. 

 

/ Provident Polska S.A

Ogoszenia auta osobowe

Udane zakupy to takie, kiedy kupujemy to co chcemy, a cz wydatkw dostajemy z powrot

Gdzie darmowa pożyczka

Udane zakupy to takie, kiedy kupujemy to co chcemy, a cz wydatkw dostajemy z powrotem na konto. Z takiego wanie zaoenia wyszed Bank BPH i rozpocz kampani promocyjn konta osobistego Lubi to! Konto, dziki ktrej klienci mog otrzymywa przez rok zwrot wydatkw kart na zakupy nawet do 50 z miesicznie.

Twoje pienidze tak Ci lubi, e kiedy je wydajesz wracaj to gwne przesanie rozpocztej wanie kampanii reklamowej. W spocie telewizyjnym symbolem wracajcych pienidzy jest posta, ktrej w kadych okolicznociach udaje si wrci do klientw. Taki jest wanie mechanizm promocji: osoby, ktre zdecyduj si na otwarcie Lubi to! Konto wraz z kart patnicz w Banku BPH przez rok otrzymaj zwrot 3 proc. wydatkw za dowolne zakupy opacone kart, do kwoty 50 z miesicznie, czyli maks. 600 z. Konto jest bezpatne, klienci nie pac te za przelewy krajowe realizowane przez Internet, wypaty ze wszystkich bankomatw w Polsce czy doadowania telefonw komrkowych.

Telewizyjna kampania reklamowa wystartowaa z pocztkiem kwietnia i potrwa do poowy czerwca. Bank przygotowa trzy spoty reklamowe, ktre w rny sposb pokazuj benefity promocji. Spoty mona zobaczy w najwaniejszych stacjach telewizyjnych, m.in. w TVP 1, TVP 2, TVN, Polsacie, a take na platformach VOD, takich jak Player.pl, Vod.pl, IPLA.tv oraz na kanale YouTube. Rwnolegle do kampanii telewizyjnej promocja Lubi to! Konta obecna jest w Internecie, zarwno na gwnych portalach, takich jak onet.pl, gazeta.pl czy wp.pl, jak i specjalistycznych np. bankier.pl czy money.pl.

 

 

Kampanii telewizyjnej i internetowej bd towarzyszy reklamy w kinach, akcje mailingowe i telemarketingowe, a take materiay reklamowe w placwkach Banku BPH, w tym siatki typu one way visionna witrynach placwek.

 

Koncepcja komunikacji i kreacja kampanii opracowana zostaa przez agencj Saatchi natomiast za zakup mediw odpowiada dom mediowy Starlink.

rdo: Bank BPH

Kredyt hipoteczny kalkulator

SIX Payment Services, wiodcy europejski agent rozliczeniowy, poinformowa o poszerzen

Darmowa pozyczka internetowa

 SIX Payment Services, wiodcy europejski agent rozliczeniowy, poinformowa o poszerzeniu gamy form patnoci akceptowanych na swojej platformie eCommerce o elektroniczny portfel MasterPass. Funkcjonalno MasterPass jest dostpna dla klientw w Polsce oraz 32 krajach, gdzie SIX Payment oferuje swoje usugi.

Z MasterPass kupujcy nie musi ju wprowadza danych adresowych i numeru karty patniczej dla kadego zakupu on-line, poniewa s one przechowywane w elektronicznym portfelu, z ktrego moe skorzysta podczas zakupw dokonywanych za porednictwem komputera lub urzdze mobilnych, jak tablety czy smartfony. MasterPass znacznie upraszcza dotychczasowy proces patnoci kart konsumenci nie musz tu wprowadza danych karty i szczegw dostawy dla kadej transakcji.

 

System patnoci elektronicznych firmy SIX Payment Services to dzi najbardziej funkcjonalna platforma patnoci funkcjonujca na rynku: oferuje obsug niemal 100 walut oraz wielu kanaw sprzeday przedsibiorcw, jak eCommerce, mCommerce, sprzeda telefoniczn, patnoci powtarzalne czy rozwizania dla tzw. patnoci jednym klikniciem. Dziki wsppracy z uznanymi partnerami, platforma obsuguje ponad 100 midzynarodowych i lokalnych form patnoci, w tym karty patnicze oraz natychmiastowe patnoci z rachunkw bankowych.

 

ka patnicza, na ktrej klient wybiera form patnoci jest dostpna w 45 jzykach, w tym oczywicie w jzyku polskim. Wrd usug oferowanych przez platform patnoci internetowych SIX Payment Services du popularnoci cieszy si pionierska w polskim eCommerce dynamiczna wymiana walut DCC, w ramach ktrej oferowanych jest niemal 50 walut. Automatyczne przeliczanie walut to dla klientw komfort zakupw oraz gwarancja najkorzystniejszego kursu wymiany, a dla sprzedawcy dodatkowy przychd podczas realizacji kadej transakcji.

 

- W SIX doskonale zdajemy sobie spraw, e jako w zakresie patnoci bezporednio wpywa na wysoko generowanych obrotw. Klienci oczekuj dzi rozwiza dopasowanych do ich potrzeb, ale patno zawsze powinna by intuicyjnie prosta. Wierzymy, e cyfrowy portfel MasterPass to krok w kierunku dalszego uproszczenia procesu patnoci w e/ mCommerce powiedzia Rafa Szczechura, Marketing Director Central & Eastern Europe, SIX Payment Services.

 

SIX Payment Services oferuje indywidualne i kompleksowe rozwizania w zakresie patnoci bezgotwkowych m.in. dla transportu, handlu detalicznego i elektronicznego, brany hotelarskiej i restauracyjnej. Zalety rozwiza e/mCommerce SIX Payment Services doceniaj liderzy wielu bran, w tym turystycznej, elektroniki uytkowej oraz budowlanej.

 

Kredyt hipoteczny kalkulator

NetCredit naleca do FinaBay (wczeniej NetCredit Group firma poyczkowa dziaajca

Gdzie darmowa pożyczka

NetCredit naleca do FinaBay (wczeniej NetCredit Group firma poyczkowa dziaajca m.in. w Polsce, kontynuuje swoj dziaalno z now i ujednolicon identyfikacj wizualn. Nowe logo w ksztacie pomaraczowego portfela, opatrzone hasem Your second wallet (Twj drugi portfel przetumaczono na jzyki piciu krajw, w ktrych funkcjonuje.

NetCredit rozpoczo swoj dziaalno w Polsce na pocztku grudnia 2011 roku i jest jednym z waniejszych rynkw dla grupy w Europie. Przez pierwszych dziewi miesicy 2014 roku w porwnaniu z latami ubiegymi, liczba poyczek udzielonych przez NetCredit Poland wzrosa o 97%. W 2013 roku, za analogiczny okres, dynamika bya jeszcze wiksza, bo na poziomie 124%. Liczba Klientw NetCredit w Polsce, wzrosa a o 50% w pierwszych trzech kwartaach 2014 roku (w porwnaniu r/r. W zestawieniu Q3 2013 i Q3 2012 liczba Klientw firmy wzrosa o 72%.

 

W Polsce, w ramach grupy FinaBay od 2011 roku dziaaj dwie marki NetCredit, ktra oferuje krtkoterminowe poyczki na miesic, oraz InCredit, pierwsza na rynku oferta poyczki z moliwoci spaty swojego zobowizania w ratach. FinaBay (wczeniej NetCredit Group, ktra powstaa na otwie, posiada obecnie oddziay w czterech krajach: w Polsce, Czechach, Rosji i Gruzji, a do koca 2014 roku planuje wejcie na kolejne dwa rynki.

Suma udzielonych poyczek przez FinaBay (wczeniej NetCredit Group, osiga warto 55 milionw euro rocznie. Pomimo rosncej konkurencji w segmencie poyczek pozabankowych, firmie udao si utrzyma wzrost swoich przychodw i zwikszy liczb udzielanych poyczek. Wszystko dziki innowacyjnemu podejciu do biznesu, a take wypracowaniu autorskiego algorytmu poyczkowego, ktry pozwoli zminimalizowa czas oczekiwania Klientw na zoone przez nich aplikacje.

 

Porwnujc portfele poyczkowe FinaBay (wczeniej NetCredit Group w Polsce, na otwie i w Gruzji, najaktywniejsi klienci korzystaj z oferty gruziskiego oddziau. W przypadku osb, ktre poyczaj po raz pierwszy, a 91% z nich spaca poyczk w terminie, podczas gdy na otwie wskanik ten wynosi 89%, a w Polsce 80%. Najwikszy udzia poyczek z duszym terminem zapadalnoci w 2014 roku by w Gruzji 27%, co oznacza, e co czwarty Klient skorzysta z opcji przeduenia terminu spaty poyczki. Na otwie odsetek ten by podobny (26%, podczas gdy w Polsce wynis 18%.

 

W zalenoci od kraju, czas zatwierdzania wnioskw poyczkowych jest inny. W Polsce decyzja o przyznaniu poyczki online zapada rednio w cigu minuty. W Gruzji jest to ju osiem minut. Co wane, w przypadku rynku polskiego, pienidze mona otrzyma przelewem na konto bankowe lub odebra je w Oddziale Poczty Polskiej.

 

FinaBay (wczeniej NetCredit Group wykorzystuje zaawansowany, samouczcy si algorytm podejmowania lepszych decyzji kredytowych, skutecznie eliminujc ryzyko ewentualnych naduy. Firma rozwija si cay czas na nowych rynkach, dlatego te jej zapotrzebowanie na systemy wyposaone w uczce si algorytmy oraz wyspecjalizowane w szacowaniu ryzyka poyczkowego ronie.

 

Uycie algorytmu, pozwala rwnie zwikszy lub zmniejszy maksymaln kwot poyczki, zalenie od poziomu istniejcego ryzyka. W Gruzji maksymalna kwota dla nowych Klientw zostaa zwikszona z 200 do 250 Lari, podczas gdy w Polsce, krtkoterminowe poyczki (do 30 dni dla nowych Klientw wynosz do 1500 PLN.

 

- Dzi szybki rozwj technologiczny okrela, jak sprawnie i skutecznie dziaa firma. Nasze przedsibiorstwo wsppracuje z tak zwanymi samouczcymi si systemami scoringu,
co pozwala zaoferowa bardziej wygodne i tasze usugi dla naszych Klientw. Powoduje
to powstawanie korzyci dla obu stron Klient otrzymuje poyczk znacznie szybciej i taniej, dziki temu, e jestemy w stanie ewaluowa cechy danego produktu finansowego znacznie sprawniej. Zastosowanie najnowszych technologii w yciu codziennym jest integraln czci dziaalnoci naszej firmy powiedzia Armands Broks, Prezes Zarzdu FinaBay (wczeniej NetCredit Group.

 

FinaBay (wczeniej NetCredit Group swoj dziaalno na otwie rozpocza w 2009 roku pod mark OpenCredit. Dwa lata pniej firma rozpocza dziaalno w Polsce pod szyldem NetCredit. W 2013 roku zostaa uruchomiona rwnie marka InCredit. Firma w 2012 roku wesza na rynek rosyjski pod mark eZaem.ru, a w Czechach (rwnie w 2012 r. i Gruzji
(w 2014 r. zacza funkcjonowa pod brandem NetCredit.

 

NetCredit jest czonkiem Polskiego Zwizku Firm Poyczkowych. Wspierajc uczciwe i bezpieczne poyczanie, firma podpisaa Kodeks Dobrych Praktyk. Jego celem jest promowanie wiarygodnych, spoecznie odpowiedzialnych praktyk poyczkowych oraz staa poprawa jakoci usug na rynku firm pozabankowych.

Kredyt hipoteczny kalkulator

Poyczki prywatne- Poyczki online porwnanie-Kredyt bez prowizji-oferty poyczek

Od dawna mona zaobserwowa w rnorakich portalach ogoszenia typu : Dam pozyczk prywatn rwnie przez internet.

Dzisiaj to zupenie typowe ogoszenie umoliwiajce znalezienie prywatnej poyczki. Poyczki prywatne wkroczyy ju w rynek finansowy na stae.

Znalezienie waciwej poyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest atwe.

Warto uytkowa z serwisw, ktre skupiaj si na zamieszczaniu ogosze od prywatnych poyczkodawcw.
Jednym z wikszych serwisw ogoszeniowych, w ktrym prywatni inwestorzy mog zamieszcza wasne ogoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl rekomenduje bezpieczne poyczki gotwkowe od prywatnych inwestorw na dowolny cel, bez zawiadcze o zarobkach i dochodach. Mona w nim wynale kredyty pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu bd dowolnej nieruchomoci.

Poyczka prywatna online cechuje si w duym stopniu prostsz procedur ni kredyt bankowy lecz przewanie wymagane jest jakie zabezpieczenie np. w postaci weksla czy te zastawu.

Sprawdzaj za porednictwem pozyczka-ogloszenia.pl aktualne oferty na pewne poyczki gotwkowe od osb prywatnych.

Poyczki prywatne- Poyczka ranking-Chwilwka internet-trudne kredyty z komornikiem

Od dawna mona zauway w rnorakich serwisach anonse typu : Dam pozyczk prywatn take przez internet.

Dzisiaj to cakiem zwyczajne ogoszenie umoliwiajce znalezienie prywatnej poyczki. Poyczki prywatne weszy ju w rynek poyczkowy na stae.

Odnalezienie dobrej poyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest proste.

Warto uytkowa z serwisw, ktre skupiaj si na zamieszczaniu ogosze od prywatnych inwestorw.
Jednym z wikszych serwisw ogoszeniowych, w ktrym prywatni poyczkodawcy mog zamieszcza wasne ogoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl rekomenduje bezpieczne poyczki gotwkowe od prywatnych poyczkodawcw na dowolny cel, bez zawiadcze o zarobkach i dochodach. Mona w nim znale poyczki pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomoci.

Poyczka prywatna przez internet cechuje si o wiele prostsz procedur ni kredyt bankowy chocia na og wymagane jest jakie zabezpieczenie np. w postaci weksla czy te zastawu.

Sprawdzaj za porednictwem pozyczka-ogloszenia.pl aktualne oferty na pewne poyczki gotwkowe od osb prywatnych.

Poyczki prywatne- Porwnywarka poyczek gotwkowych-Kredyt pozabankowy-sms kredyt

Od dawna mona zauway w rnych stronach reklamy typu : Udziel poyczki prywatnej te przez internet.

Dzisiaj to absolutnie zwyke ogoszenie umoliwiajce znalezienie poyczki prywatnej. Poyczki prywatne wpisay si ju w rynek finansowy na stae.

Wynalezienie waciwej poyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest bezproblemowe.

Warto uytkowa z stron, ktre skupiaj si na zamieszczaniu ogosze od prywatnych inwestorw.
Jednym z wikszych serwisw ogoszeniowych, w ktrym prywatni poyczkodawcy mog zamieszcza wasne ogoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl

Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne poyczki gotwkowe od prywatnych poyczkodawcw na dowolny cel, bez zawiadcze o zarobkach i dochodach. Mona w nim wynale kredyty pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu ewentualnie dowolnej nieruchomoci.

Poyczka prywatna na dowd cechuje si w duym stopniu prostsz procedur ni kredyt bankowy aczkolwiek z reguy wymagane jest jakie zabezpieczenie np. w postaci weksla bd zastawu.

Sprawdzaj za porednictwem pozyczka-ogloszenia.pl biece oferty na pewne poyczki gotwkowe od osb prywatnych.

W portalu spoecznociowym Facebook ruszya wanie akcja promocyjna Allianz pod hasem

Kredyt 15000 na 5 lat

W portalu spoecznociowym Facebook ruszya wanie akcja promocyjna Allianz pod hasem Jedyny taki strza. Akcja ma na celu budowanie zainteresowania mark Allianz w oparciu o jedn z globalnych inicjatyw sponsoringowych firmy wspprac z Bayernem Monachium i sponsoring tytularny Allianz Areny.

W ramach uruchomionej wanie akcji promocyjnej Allianz zachca internautw do przygotowania krtkich filmw pokazujcych w oryginalny, ciekawy i zabawny sposb wykonany przez nich jedyny taki strza.

 

- FC Bayern to obecnie jeden z najlepszych klubw pikarskich wiata, a Monachium coraz czciej nazywane bywa pikarsk stolic wiata. Chcemy wykorzysta fakt wsppracy Allianz z klubem oraz to, e zainteresowanie nim w Polsce znacznie wzroso, od kiedy do druyny doczy czoowy polski zawodnik mwi Micha Podogrodzki, dyrektor marketingu w Allianz Polska.

Aby wzi udzia w konkursie, wystarczy odwiedzi fanpage Allianz Polska na Facebooku: www.facebook.com/AllianzPolska i, korzystajc z dostpnej tam aplikacji, zgosi swj film do konkursu. Autorzy 20 filmw, ktre zdobd najwiksz liczb gosw od internautw, otrzymaj nagrody zwizane z pik non i klubem z Bawarii, m.in. piki z autografami zawodnikw. Twrca najciekawszego filmu zdobdzie nagrod gwn wycieczk do Monachium, w trakcie ktrej zwiedzi Allianz Aren i obejrzy na ywo mecz Bayernu Monachium w ramach Ligi Mistrzw. Konkurs potrwa do 24 listopada.

Kredyt gotwkowy w kilkanacie minut